lt
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
2016 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ
2016.08.04 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠦᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ 8 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ 

1.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠦ ᠤᠤ︖
2.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠬᠦᠨᠦ︖
3.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖
4.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ
ᠦᠭᠬᠦᠨᠤ ︖
5.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖
6.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖
7.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ︖
8.ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ︖

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃