lt
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 《 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 》 ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠳᠤᠤ ᠨᠠᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ
2015.05.17 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

     ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠬᠥᠬᠦᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠤᠯᠠᠷᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠤᠶᠢᠷᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠰᠠᠯᠠᠪᠳᠤᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︔ ᠭᠦᠭᠡᠯᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ︱ ︱ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃